Vedtægter for CRUX – Skælskør Klatreklub §1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er CRUX - Skælskør Klatreklub.

Foreningen er stiftet den 15. marts 1995.

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

§2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for klatring og bjergbestigning, samt at skabe de bedst mulige betingelser for sportens udbredelse.

§3.

Foreningen er medlem af Dansk Klatreforbund og DGI Vestsjælland.

Endvidere er det bestyrelsens beslutning, hvilke organisationer og forbund klubben i øvrigt skal være medlem af.

§4. Medlemskab

Stk. 1: Som medlem kan optages alle, der går ind for foreningens formål og kan vedkende sig nærværende vedtægter. Medlemskabet er gyldigt så længe der betales kontingent. 

Stk. 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund hertil. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Forudbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan udmelde et medlem efter 30 på hinanden følgende dage med restance.

Stk. 4: Trænere indsat af bestyrelsen samt klubbens medlem af halbestyrelsen er kontingentfrie.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen skal annonceres ved opslag på foreningens område og ved annoncering i de medier, som bestyrelsen finder det relevant.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal foreligge senest 2 dage før.

Stk. 4: Fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af deres forældre eller værge - dog har ingen fremmødte mere end én stemme.

Stk. 5: Alle medlemmer der er fyldt 15 år og forældre til medlemmer der ikke er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 6: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer og udelukkelse af et medlem besluttes med ? flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning hvis mindst et medlem ønsker det samt ved kampvalg.

Stk. 7: Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Aflæggelse og godkendelse af beretning.

  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

  7. Eventuelt

Stk. 8: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§7. Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer der efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der er tre medlemmer på valg i lige år og fire medlemmer på valg i ulige år.

Stk. 4: Hvert år vælges to suppleanter. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtrædelse i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7: Der tages referat af bestyrelsesmøder, som senest godkendes på næste møde.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

Stk. 9: Bestyrelsen kan nedsætte interne og eksterne udvalg til varetagelse af nærmere fastsatte opgaver. Som minimum nedsættes et sikkerhedsudvalg.

§8. Regnskab og økonomi

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 til 31/12).

Stk. 2: Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at de opfylder Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring.

Stk. 3: Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver og passiver.

Stk. 4: Bestyrelsen skal senest den 10. februar, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontoopgørelser. Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 5: Såvel foreningens revisorer som bestyrelsen kan til enhver tid og uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

§9. Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytter af nogen art.

§10. Opløsning af foreningen

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og når disse afholdes med mindst 7 dages mellemrum.

Stk. 2: Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens ejendele og formue Dansk Klatreforbund.


 
 

Senest revideret på generalforsamlingen 24. juni 2020