Vedtægter for CRUX – Skælskør Klatreklub


§1

Foreningens navn er CRUX - Skælskør Klatreklub.

Foreningen er stiftet den. 15. Marts 1995.

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.


§2

Foreningens formål er at fremme interessen for klatring og bjergbestigning, samt at skabe de bedste mulige betingelser for sportens udbredelse.


§3

Foreningen er medlem af Dansk Klatreforbund og DGI Vestsjælland.

Endvidere er det bestyrelsens beslutning, hvilke organisationer/forbund klubben i øvrigt skal være medlem af.


§4

Stk. 1:

Som medlemmer kan optages børn og voksne, som vedkender sig nærværende vedtægter.


Stk. 2:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


Stk. 3:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.


§5

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer.


Stk. 2:

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at der er tre

medlemmer på valg i lige år og fire medlemmer på valg i ulige år. Hvert år vælges

to suppleanter


Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Stk. 4:

Valgbare er medlemmer der er fyldt 16 år og forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 18 år.


Stk. 5:

Bestyrelsen kan nedsætte interne og eksterne udvalg til varetagelse af nærmere fastsatte opgaver. Som minimum nedsættes et sikkerhedsudvalg.§6

Stk. 1:

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


Stk. 2:

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri. Suppleanter bliver kontingentfri når/hvis de træder ind i bestyrelsen.


Stk. 3:

Trænere indsat af bestyrelsen er kontingentfri i indsættelsesperioden.


§7

Stk. 1:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Stk. 2:

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.


Stk. 3:

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytter af nogen art.


§8

Stk. 1:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i første kvartal og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i de medier, som bestyrelsen finder det relevant, med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.


Stk. 3:

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af deres forældre eller værge.


Stk. 4:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.


Stk. 5:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.§9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse og godkendelse af beretning

3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4) Forelæggelse af budget for indeværende år

5) Fastlæggelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg:


a) Bestyrelsesmedlemmer

b) Suppleanter

c) Revisorer og revisorsuppleant


8) Eventuelt


§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§11

Foreningen tegnes ved underskrift af formand, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.


§12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§13

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.


§14

Der tages referat fra bestyrelsesmøder, og dette godkendes senest på det næste møde.


§15

Stk. 1:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


Stk. 2:

Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at de opfylder Folkeoplysningslovens anførte krav op bogføring.

Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver og passiver.


Stk. 3:

Foreningens kasserer skal senest den 10. februar, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontiopgørelser.

Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger inden generalforsamlingen.


Stk. 4:

Såvel foreningens revisorer som bestyrelsen kan til enhver tid og uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.


§16

Stk. 1:

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.


Stk. 2:

Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens ejendele og formue Dansk Klatreforbund.Senest revideret på generalforsamling 30. marts 2016